2008-03-22,08:47

ялагдсаан..

  ÿëàãä÷èõñààí

Ìàíàé íýã íàéç áè÷ñýí íèéòëýëèéíõýý òºëºº ø¿¿õýä äóóäàãäààä ºíººäºð ø¿¿õ õóðàë íü áîëîîä ÿëàãäààä ë ãàðààä èðäèéí áàéíà. Íàéç ìààíü íýëýýä îëîí íèéòëýëèéíõýý òºëºº ø¿¿õýä äóóäàãäàæ õîðèãäîæ ÿâñàí á¿ñã¿é.

Ñóìûí Çàñàã íî¸í, Áîëîâñðîë ñî¸ëûí ãàçðûí äàðãà íàðûí ýõíýð¿¿ä ñóðãóóëèéí õ¿¿õäèéí ¿äèéí öàé õºòºëáºðèéã àéìãèéí òºâèéí 11 æèëèéí 2 ñóðãóóëü äýýð õýðýãæ¿¿ëäýã òàëààð íýëýýä àñóóäàë äýëãýæ òºâèéí áîëîí îðîí íóòãèéí ñîíèíä áè÷ñýí íü áóðóóäàæ Çàñàã íî¸í “Íýð òºðºº” ñýðãýýëãýõýýð ø¿¿õýä õàíäñèéí.

Ñýòã¿¿ë÷ õ¿í “ýðýí ñóðâàëæèëæ ìàòåðèàëàà îëæ àâäàã áºãººä áàñ õàðäàõ ýðõòýé ÷ áàéäàã” òýãñýí  ø¿¿ã÷  íü ÷è  õîâ æèâèéí ÿðèàãààð áè÷èæ áîëäîã þìóó ÷ ãýõ øèã ÿìàð ÷ ¿íäýñëýë áàéõã¿é þì áè÷èæ ãýõ çýðãýýð ÿðèâ. Íîòëîõ áàðèìòûã åðººñºº òîîñîí ÷ ¿ã¿é. ͺ㺺 òàëààñ íýð òºð ÷èíü ÿìàð õýìæýýíä áàéñíàà îäîî ÿìàð õýìæýýíä áîëñîí áàéãàà íîòëîõ áàðèìòàà ãàðãààä èðýý÷ ãýõýä þó ÷ áàéõã¿é áàéñèéí. Òýãñýí ìºðò뺺 íýð òºðºº ñýðãýýëãýíý ãýýä ñóóãààä áàéãààì äàà.

Ãýõäýý ÿàõàâ àíõàí øàòíû ø¿¿õèéí øèéäâýð þì õîéíî îäîî äàâæ çààëäàõ ñàíààòàé.   

Äàðàà÷èéí íýã àñóóäàë áîë Ø¿¿ã÷ íàðò áàéëàà. Ø¿¿õ õóðàë áîëîõîîñ ºìíº ¿¿äíèé çàëàíä íü õ¿ëýýæ áàéõàä áèäíýýñ ãàäíà ø¿¿õ õóðëàà õ¿ëýýãýýä ñóóæ áàéãàà õºäººíèé ãîëäóó õ¿ì¿¿ñ èõ áàéñàí áºãººä  ñóóõ ñàíäàë íü öººõºí, æèæ¿¿ð íü øèðýýíýýñ õîëä… ãýýä ë æèæ¿¿ð íü õ¿ðòýë ø¿¿ã÷ áîëöîí àÿàÿà àéìààð ø¿¿ã÷ýý òýð.

Çà ýíý ÷ ÿàõàâ, áèäíèé ãàðãàñàí ¿íäýñëýë, áàðèìò ñýëòèéã ¿ë òîîí /þó ÷ îéëãîäîãã¿é òýíýã õ¿ì¿¿ñ ãýæ ¿çñýí áàéõ ë äàà/  èéì øèéäâýð ãàðãàæ áàéãààì ÷èíü õººðõèé õºäººíèé, õ¿íèé ºìíººñ þì õýëæ ÷àäàõã¿é, ñýæèãòíýýð áàéöààãäàí øîêîíä îðñîí º÷íººí àìüòíûã òýð õàðö, èõ ñ¿ðýýðýý äàëàéëãàí òèéì¿¿, ¿ã¿é þó ãýæ ñ¿ðòýéãýýð àñóóãààä ë õèéãýýã¿é õýðãèéã õèéñýí áîëãîæ, õèéñýí õýðãèéã õèéãýýã¿é áîëãîæ õ¿íèé àìüäðàëûã õààø íü ë áîë õààø íü  ýðã¿¿ëýõ íü  ýí¿¿õýíä ë þì áàéíà ãýæ áîäîæ ñóóëàà. Áàñ ë ø¿¿ã÷ íàð ãýýä îëîí òîîí äýýð õàìààòóóë÷èõààð íýã ÿëàíä óíàõ þì áîëîâ óó?

ßëàãäàë, ÿëàëò àâ÷ èðäýã þì õîéíî äàðàà÷èéíõ äýýðýý ÿëíàà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бичсэн: shine төрөл: бодсоноо л эрээчсийн | (2) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 626

Сэтгэгдэл:

ганц худаг гэдэг хорих ангийн байрлах, Ганцын ам гэдэг газарт гэр хороололууд дүүрээгүй байхад, харуулууд хоорондоо ямар нэгэн тоот дуудлагаар харуй бүрийд чэмээ өгч,.. Цагаан даваан хог Монгол орны хөгжлийг газарт галтай нь тэнгэрт утаатай нь мөнхөлж байхад, Сумогийн бүхчүүд аварга болоогүй байхад, 500 мянган төгрөг баян айлын эрх хүүхдийн зугаа болоогүй байхад, хүзүүнд минь зургийн апрат, энгэрт маань сурвалжлагчийн үнэмлэх байхад Чойномын тухай Ном дахиад Ном гэсэн нэрийнх нь тухайпд шүлэг тэрлэж хорвоогийн үнэнг өөрийнхөө үнэнтэй, борхон зүрхэндээ нэгтгэж байхад ухаан маань самуурч байсан ч би ялагдаагүй ээ
Бичсэн: g84 хэзээ: 18:54, 2008-03-23 | Холбоос | |
Ободын Монгол улсын нэрийн өмнөөс санаанд орчлоо laughing Манай сэтгүүлчдийн холбоо энэ тэр нь юу хийдэг юм болоо? Сэтгүүлчдээ хамгаалаад иймэрхүү зүйл дээр нэг нэгнээ аваад гардаг баймаар юм... sad Ийм байхаар чинь сэтгүүл зүй яаж хөгжихөв дээ...

За би бас хам хэрэгтэн болох шинжтэй tongue
Бичсэн: xvv хэзээ: 01:15, 2008-03-22 | Холбоос | |
Сэтгэгдэл бичих:-)